Dziś, 25 listopada, międzynarodowy dzień przeciw przemocy wobec kobiet

Federica Mogherini – przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa a zarazem wiceprzewodnicząca Komisji, Věra Jourová komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci i Neven Mimica – komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju wraz Christosem Stylianidesem – komisarzem do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego złożyli wspólnie następujące oświadczenie:
W ramach obchodów Międzynarodowego dnia przeciw przemocy wobec kobiet wspólnie zabieramy głos, apelując o wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Tego rodzaju przemoc stanowi jawne pogwałcenie praw człowieka i przejaw dyskryminacji ze względu na płeć, okrywające hańbą sprawców w każdym kraju – tak w Europie, jak i na całym świecie.
Stanowczo potępiamy wszelkie postaci przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Liczby są szokujące: co trzecia kobieta w UE doświadczyła pewnej formy przemocy uwarunkowanej płcią. Wciąż zbyt wiele dziewcząt, zarówno w obrębie Unii, jak i poza nią, jest jako dziecko wydawanych za mąż bądź okaleczanych. W wielu krajach ponad połowę morderstw na kobietach popełniają ich partnerzy życiowi, krewni lub członkowie rodziny, w ich własnych domach. Kobiety są wciąż niewspółmiernie narażone na wszelkie formy przemocy w ramach konfliktów lub kryzysów humanitarnych.
W tym roku musimy zwrócić szczególną uwagę na rosnącą liczbę kobiet szukających schronienia lub azylu w Europie. Wiele z nich ratuje się ucieczką przed przemocą ze względu na płeć we własnym kraju, albo też w drodze doświadcza gwałtów, pobić, a nawet wykorzystywania seksualnego. Szukają one w Europie szczególnego wsparcia dostosowanego do płci, i mamy obowiązek im go udzielić.
Zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt – w obrębie UE i poza jej granicami –pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów Komisji. Unijna dyrektywa dotycząca praw ofiar przestępstw, uwzględniająca specyficzne potrzeby ofiar przemocy na tle płciowym, weszła w życie 16 listopada. Popieramy przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jako kolejny krok w dążeniu do skutecznego zwalczenia przemocy wobec kobiet i dziewcząt na poziomie krajowym i unijnym.
Kolejnym zagrożeniem dotyczącym w szczególności kobiet i dziewcząt jest zjawisko przemocy seksualnej w czasie konfliktu. Obchodzone właśnie piętnastolecie przyjęcia epokowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa szczególnie zobowiązuje UE i całą społeczność międzynarodową do zdwojenia wysiłków na rzecz wykorzenienia wszelkich przejawów takiej przemocy i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.
Jesteśmy przekonani, że faktyczne wzmocnienie pozycji kobiet, będące podstawą zrównoważonego rozwoju, nie może być osiągnięte, dopóki nie wyeliminujemy wszelkiej przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Dlatego też Unia nie szczędzi wysiłków, by prawa kobiet były centralnym elementem realizacji celów zrównoważonego rozwoju, poprzez uwzględnienie konkretnych efektów w eliminowaniu przemocy związanej z płcią oraz szkodliwych praktyk wymierzonych w kobiety i dziewczęta.
W styczniu 2016 r. wejdzie w życie zatwierdzony przez Radę nowy plan działań zewnętrznych UE na rzecz równości płci na lata 2016-2020. Zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt należy do jego priorytetowych celów. W trosce o podnoszenie świadomości społecznej w tej dziedzinie, staraniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych rozpoczęto niedawno kampanię dyplomatyczną uwrażliwiającą na wszelkie postaci przemocy wobec dzieci i kobiet, a w szczególności na konieczność wyeliminowania praktyk przymusowych wczesnych małżeństw i okaleczania narządów płciowych nieletnich dziewcząt.
Komisja Europejska przeznaczyła w tym roku około 8 mln euro na projekty służące zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt w samej Unii, jednocześnie wydając sumę rzędu 20 mln euro na zwalczanie szkodliwych praktyk w tej dziedzinie poza jej granicami. Unia nie ustaje w wysiłkach, finansując projekty humanitarne pozwalające zapobiegać przemocy ze względu na płeć w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Znakiem poparcia dla prowadzonej przez Sekretarza Generalnego ONZ międzynarodowej kampanii „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć” będzie oświetlenie dziś siedziby Komisji w gmachu Berlaymont na pomarańczowo.
Unia Europejska zobowiązuje się nie szczędzić wysiłków, stanowczo dążąc do tego, aby wszelka przemoc na tle płciowym stała się jedynie wspomnieniem z przeszłości.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Strony

Szukaj

Nieco o stronie

Umieszczam tu zapiski redaktora naczelnego tygodnika powiatowego - na różne tematy, często związane z gazetą, ale niekoniecznie